Huidige dorpsplan (versie 2009)

In 2000 is begonnen met het opstellen van een dorpsplan. Vereniging Kleine Kernen Gelderland heeft hier destijds haar kennis in bijgedragen in de vorm van procesbegeleiding, maar de inhoud is volledig tot stand gekomen door de inbreng van betrokken Zwollenaren.Het dorpsplan mag gezien worden als meerjaren agenda, waarin thema’s beschreven worden die door de inwoners als belangrijk worden ervaren in hun beleving van leefbaarheid van Zwolle. Te denken valt hierbij aan agrarische bedrijvigheid, het onderhoud aan en het aanzien van de openbare ruimte, wonen, sociale samenhang, recreatie en toerisme, verkeer en verkeersveiligheid en – ten aanzien van al deze thema’s – de omgang met de gemeente hierover.

In 2009 is het dorpsplan geactualiseerd. Wederom door een werkgroep van zeer betrokken Zwollenaren en over nagenoeg gelijke thema’s, maar uitgebreider. Het dorpsplan beschrijft de toekomst van Zwolle, aan de hand van een aantal thema’s, waarbij telkens een beeld van de huidige situatie wordt geschetst, gevolgd door het streefbeeld voor de toekomst. Er is daarbij met name gelet op de oplossingsmogelijkheden om het streefbeeld te bereiken.

Hieronder kunt u het dorpsplan downloaden.