Gebiedscommissie Oost Gelre

Met medewerking van de gebiedscommissie Oost Gelre wordt een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld.
De Gebiedscommissie Oost Gelre ging van start in 2007. Na een evaluatie in 2009 werd besloten dat met een kleine commissie en een eigen visie een duidelijkere rol gespeeld zou kunnen worden bij de ontwikkeling van het buitengebied. Op 15 december van dat jaar stelde de gemeenteraad de verordening op de gebiedscommissie vast. Een mijlpaal voor de commissie, omdat de positie, taak en onderlinge verhoudingen nu goed zijn geregeld.
Een volgende stap om te komen tot een volwaardige gebiedscommissie was het opstellen van een Ruimtelijke Visie. De visie is nodig om duidelijk uit te dragen wat de commissie wil en is bedoeld als ingrediënt voor het nog op te stellen bestemmingsplan buitengebied.
Op 11 mei 2010 kon het eerste exemplaar van de ruimtelijke visie officieel worden aangeboden aan  de wethouder plattelandsontwikkeling en de voorzitter van de raadscommissie ruimte en wonen.

Centrale rol.
Nu is er dus ook het meerjarenprogramma. Al met al willen we naar een gebiedscommissie toe die een centrale rol speelt in de processen die bepalend zijn voor de inrichting van het gebied. De commissie vertegenwoordigt het gebied en moet in het gebied over een uitgebreid netwerk, draagvlak en gezag beschikken.
Richting gemeente geeft de gebiedscommissie onder andere advies over het bestemmingsplan buitengebied en de inrichting van gebieden. Bovendien neemt de commissie het voortouw om de nodige subsidies beschikbaar te krijgen.

Nieuw bestemmingsplan buitengebied.
Inmiddels ligt, mede dankzij inzet van deze gebiedscommissie, een nieuw “Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied” klaar. En er wordt momenteel gewerkt aan een “Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied”, welke ter goedkeuring aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Wil je meer weten over de inhoud van het voorontwerp, bezoek dan de website van “Ruimtelijke plannen Oost Gelre”.